trash can

An icon of a garbage can used for deleting files. The icon of a file is dragged to the trash can and released. In the mac, the trash can is also used to eject the floppy disk.

trash can
Một biểu tượng của một thùng rác có thể dùng để xóa các file. Biểu tượng của một file được rê vào thùng rác và được thả. Trong Mac, thùng rác cũng được dùng để đẩy đĩa mềm ra.


Published:

PAGE TOP ↑