transputer

A computer that contains a CPU, memory and communications capability on a single chip. Chips are strung together in hypercube or gridlike patterns to create large parallel processing machines, used in scientific, realtime control and AI applications.

transputer
Một máy tính gồm một CPU, bộ nhớ và tính năng truyền thông trên một chip đơn. Các chip được mắc với nhau dạng khối hoặc các dạng giống lưới để tạo các máy xử lý song song, được dùng trong các ứng dụng khoa học, các ứng dụng điều khiển thời gian thực tế và các ứng dụng AI.


Published:

PAGE TOP ↑