transposition

A form of encryption that mixes up symbols in plain text. In those situations where this process occurs twice, it is referred to as double transposition.

sự chuyển vị
Một hình thức mã hóa kết hợp các ký hiệu bằng text cơ bản. Trong những tình huống trong đó tiến này xảy ra hai lần, nó được gọi là sự chuyển vị kép.


Published:

PAGE TOP ↑