transpose

To change the order in which characters, words or sentences are displayed onscreen. Some word processing programs include commands that transpose text. These commands are useful when characters, words, or sentences are in the wrong order.

chuyển vị
Thay đổi trật tự của các lý tự, các từ, hoặc các câu được hiển thị. Một số chương trình xử lý từ có các lệnh dùng để chuyển vị văn bản. Các lệnh này cần thiết khi các ký tự, các từ hoặc các câu sắp xếp sai thứ tự.


Published:

PAGE TOP ↑