transport services

The collective functions of layers 1 through 4 of the OSI model.

Dịch vụ truyền tải
Các chức năng tập hợp của các lớp 1 đến 4 của mô hình OSI.


Published:

PAGE TOP ↑