Transport Neutral Encapsulation Format(TNEF)

A format used by the Microsoft Exchange and Outlook e-mail clients when sending messages formatted as Rich Text Format (RTF). TNEF is usually pronounced “Tee-Heff”.

Transport Neutral Encapsulation Format(TNEF)
Một dạng được sử dụng bởi các client Microsoft Exchange và Outlook e-mail khi gởi các thông báo được định dạng ở dạng RTF (Rich Text Format). TNEF thường được phát âm là “Tee-Neff”.


Published:

PAGE TOP ↑