transponder

A receiver/transmitter on a communications satellite. It receives a microwave signal from earth (uplink), amplifies it and retransmits it back to earth at a different frequency (downlink). A satellite has several transponders.

transponder
Một thiết bị nhận truyền trên một vệ tinh truyền thông. Nó nhận một tín hiệu vi ba từ trái đất, khuếch đại nó và truyền lại nó trở về trái đất ở một tần sô khác. Một vệ tinh có nhiều máy phát.


Published:

PAGE TOP ↑