transparent

Refers to a change in hardware or software that, after installation, causes no noticeable change in operation.

Trong suốt
Ám chỉ đến một sự thay đổi trong phần cứng hoặc phần mềm mà sau khi cài đặt, không gây ra sự thay đổi đáng chú ý nào trong hoạt động.


Published:

PAGE TOP ↑