transparent GIF

A GIF image that contains a color which, when displayed, enables the user to look straight through the color to the background beneath. This feature enables images to be placed on patterned backgrounds.

transparent GIF
Một ảnh GIF chứa một màu mà khi được hiển thị, cho phép người dùng nhìn thẳng qua màu đến nền bên dưới. Đặc tính này cho phép các ảnh được đặt trên các nền có mẫu hoa văn.


Published:

PAGE TOP ↑