transmitter

A device that generates signals.

Bộ truyền
Một thiết bị vốn tạo các tín hiệu.


Published:

PAGE TOP ↑