translate

(1) To change one language into another; for example, assemblers, compilers and interpreters translate source language into machine language.

(2) In computer graphics, to move an image on screen without rotating it.

(3) In telecommunications, to change the frequencies of a band of signals.

Dịch tịnh tiến
(1) Để thay đổi một ngôn ngữ thành một ngôn ngữ khác; ví dụ, các trình dịch hợp ngữ. các bộ biên dịch và các chương trình thông dịch dịch ngôn ngữ nguồn thành ngôn ngữ máy.

(2) Trong đồ họa máy tính, để di chuyển một hình ảnh trên màn hình mà không làm quay nó.

(3) Trong truyền thông, để thay đổi các tầng số của một dãy các tín hiệu.


Published:

PAGE TOP ↑