transient state

The exact point at which a device changes modes, for example from transmit to receive or 0 to 1.

transient state
Điểm chính xác mà tại đó một thiết bị thay đổi các chế độ; ví dụ, từ truyền sang nhận hoặc từ 0 đến 1.


Published:

PAGE TOP ↑