transformer

A device that changes AC voltage. Also called a power adapter. It is made of steel laminations wrapped with two coils of wire. The coil ratio derives the voltage change. For example, if the input coil has 1,000 windings, and the output has 100, 120 volts is changed to 12. In order to create direct current (DC), the output is passed through a rectifier.

Máy biến áp
Một thiết bị vốn thay đổi điện áp AC. Còn được gọi là một bộ điều hợp nguồn điện. Nó được làm từ các lớp thép mỏng quấn bằng hai cuộn dây. Tỉ số cuộn dây làm thay đổi điện áp. Ví dụ, nếu cuộn dây nhập có 1.000 vòng dây và cuộn dây xuất có 100 vòng, 120 vôn được thay đổi thành 12 vôn. Để tạo dòng điện một chiều (DC),điện áp xuất được truyền qua một bộ chỉnh lưu.


Published:

PAGE TOP ↑