transfer rate

Also called data rate, the transmission speed of a communications or computer channel. Transfer rates are measured in bits or bytes per second.

Tốc độ truyền
Còn được gọi là tốc độ truyền dữ liệu, tốc độ truyền của một kênh truyền thông hoặc máy tính. Các tốc độ truyền được đo bằng các bit hoặc byte trên giây.


Published:

PAGE TOP ↑