transducer

A device that converts one energy into another; for example, a read/write head converts magnetic energy into electrical energy and vice versa. In process control applications, it is used to convert pressure into an electrical reading.

transducer
Thiêt bị biến năng. Một thiết bị vốn chuyển đổi một năng lượng thành một năng lượng khác; ví dụ, một đầu đọc/ghi chuyển đổi năng lượng từ tính thành điện năng và ngược lại. Trong các trình ứng dụng điều khiển tiến trình, ón thường được dùng để chuyển đổi áp suát thành một số đọc điện.


Published:

PAGE TOP ↑