transcribe

To copy data from one medium to another; for example, from one source document to another, or from a source document to the computer. It often implies a change of format or codes.

transcribe
Chép lại, sao lại. Sao chép dữ liệu từ một medium sang một medium khác; ví dụ, từ một nguồn tài liệu sang một nguồn tài liệu khác, hoặc từ một nguồn tài liệu sang máy tính. Nó thường ngụ ý một sự thay đổi định dạng hoặc các mã.


Published:

PAGE TOP ↑