transaction

An activity or request. Orders, purchases, changes, additions and deletions are typical business transactions stored in the computer. Queries and other requests are also transactions, but are usually just acted upon and not saved.
Transaction volume is a major factor in figuring computer system size and speed.

Giao tác
Một hoạt động hoặc yêu cầu. Các đơn đặt hàng, động mua, các thay đổi, bổ sung và xóa bỏ là các giao tác kinh doanh cụ thể được lưu trữ trong máy tính. Các câu hỏi và các yêu cầu khác cũng là các giao tác, nhưng thường chỉ được hoạt động phụ thuộc và không được lưu. Lượng giao tác là một yếu tố chính để tính kích cỡ và tốc độ hệ thống máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑