transaction processing

Processing transactions as they are received by the computer. Also called online or realtime systems, master files are updated as soon as transactions are entered at terminals or arrive over communications lines. If you save recepts in a shoebox and add them up at the end of the year for taxes, that’s batch processing. However, if you buy something and immediately add the amount to a running total, that’s transaction processing.

Quy trinh xử lý giao tác
Quy trình xử lý các giao tác khi chúng được nhận bởi máy tính. Còn được gọi là hệ thống online hoặc hệ thống realtime, các file chủ được cập nhật ngay khi các giao tác được nhập tại các thiết bị đầu cuối hoặc đến qua các tuyến truyền thông. Nếu bạn lưu các biên nhận trong một vị trí và thêm chúng vào cuối năm để nộp thuế, đó là quy trình xử lý bó. Tuy nhiên, nếu bạn mua một cái gì đó và thêm ngay số lượng vào một tổng hoạt động hoạt động, đó là quy trình xử lý giaotasc.


Published:

PAGE TOP ↑