trancation

This describes the process of cutting down a number so that it becomes a certain length. There is no element of rounding up or rounding sown when truncating a number. The relevant numbers of digits are simply removed from the number without any further consideration. For example, to truncate two digits from 4.5687 makes it 4.56.

sự chặt cụt, cắt cụt
Điều này mô tả tiến trình giảm bớt một số để nó có một chiều dài nhất định. Không có phần tử làm tròn tăng hay làm tròn giảm khi giảm bớt một số. Các số chữ sô liên quan thường được loại bỏ ra khỏi số mà không cần xem xét thêm. Ví dụ, việc giảm bớt hai chữ số ra khỏi 4.5687 sẽ làm cho nó trở thành 4.56.


Published:

PAGE TOP ↑