traffic

The volume of messages sent over a communications network.

khả năng tải
Khối lượng các thông báo gởi qua một mạng truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑