Tradacoms

A European EDI standard developed by the Article Numbering Association. See X12 and EDIFACT.

Tradacoms
Một tiêu chuẩn EDI của Châu Âu được phát triển bởi Article Numbering Asociation. Xem X12 và EDIFACT.


Published:

PAGE TOP ↑