tractor feed

A mechanism that provides fast movement of paper forms through a printer. It contains pins on tractors that engage the paper through perforated holes in its left and right borders. Contrast with sheet feeder.

thiết bị kéo giây
Một máy cung cấp sụ chuyển động nhanh của các dạng giấy qua một máy in. Nó chứa các pin trên các bộ kéo giấy kèm theo giấy được đục các lỗ ở biên trái và phải của nó. Trái với nhau sheet feeder.


Published:

PAGE TOP ↑