tracking

The movement of the mouse relation to the movement of the cursor on screen. High tracking requires a small movement on screen; low tracking is the opposite, which is better for detailed work.

tạo vệt
Sự di chuyển chuột tương ứng với sự di chuyển của diểm nháy trên màn hình. Sự tạo vệt cao đòi hỏi một sự di chuyển nhỏ của chuột để tạo một sự di chuyển lớn trên màn hình; sự tạo vệt thấp thì trái lại, điều này tốt hơn cho công việc chi tiết.


Published:

PAGE TOP ↑