tracker

This program monitors events and can be set up to inform users if something in which they are interested occurs. The most common form or tracker is part of a news service.

tracker
Chương trình này giám sát các sự kiện và có thể được cài đặt để thông báo cho người dùng nếu một điều nào đó mà họ quan tâm đến xảy ra. Hình thức thông thường nhất của tracker là phần của dịch vụ tin tức.


Published:

PAGE TOP ↑