trackball

An input device used in video games and as a mouse alternative. It is a stationary unit that contains a movable ball rotated with the fingers or palm and, correspondingly, moves the cursor on screen.

quả cầu đánh dấu
Một thiết bị nhập được dùng trong các trò chơi video và được dùng thay cho con chuột. Nó là một bộ phận ổn định chứa một quả cầu di động được xoay tròn bởi những ngón tay hoặc mu bàn tay, tương tự như di chuyển con trỏ trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑