traceroute

Software that tracks the route taken by packets transmitted from a user’s computer to its destination.

traceroute
Phần mềm theo dõi lộ trình được thực hiện bởi các gói được truyền từ máy tính của một người dùng đến đích của nó.


Published:

PAGE TOP ↑