trace

A method of verification for checking whether a program is functioning properly. A table of current status and contents of the registers and variables are display after each instruction.

vết vết tích
Một phương pháp kiểm chứng để kiểm tra xem một chương trình có hoạt động một cách chính xác hay không. Một bảng trạng thái và nội dung hiện hành của các thanh ghi và các biến được hiển thị sau mỗi lệnh.


Published:

PAGE TOP ↑