TPS

(1) (Transactions Per Second) The number of transactions processed within one second.

(2) (Transaction Processing System) Originally used as an acronym for such a system, it now refers to the measurement of the system (#1 above).

TPS
(1) (Transaction Per Second) Số giao tác được xử lý trong vòng một giây.

(2) (Transaction Processing System) Trước tiên dùng như một acronym cho một hệ thống, bây giờ nó ám chỉ sự đo của hệ thống (#1 ở trên).


Published:

PAGE TOP ↑