tpmC

(1) A multiuser, multitasking, timesharing, virtual memory operating system from DIgital that runs on its PDP 6, DECsystem 10 and DECsystem 20 series.

(2) (Transparent OPerating System) A peer to peer LAN from Sitka Corporation, Alameda, CA, that uses the LocalTalk access method and connects Apple computers, PCs and Sun workstations. Its Flashcard plugs LocalTalk capability into PCs.

tpmC
(1) Một hệ điều hành bộ nhớ ảo, chia sẻ thời gian, đa nhiệm vụ, nhiều người sử dụng của hãng Digital chạy trên các chuỗi DEC system 20. DEC system 10 và PDP 6.

(2) (Transparent OPerating System) Một LAN bình đẳng của Sitka Corporation, Alameda, CA dùng phương pháp truy cập Local Talk và kết nối với các máy tính Apple, các PC và các trạm làm việc Sun. Flashcard của nó cài đặt tính năng Local Talk vào trong các PC.


Published:

PAGE TOP ↑