tpi

The measurement of the density of tracks recorded on a disk or drum.

tpi
Sự đo mật độ các rãnh ghi được ghi trên một đĩa hoặc trống.


Published:

PAGE TOP ↑