TPC(TPS A, TPC B, TPC C, TPC D)(transaction Processing Performance Council, San Jose, CA, www.tpc.org)

An organization devoted to benchmarking transaction processing systems. TPC benchmarks measure total system performance, including the computer, operating system, database management system and all related components. Earlier TPC A and PC B benchmarks produced tpsA and tpsB ratings, measured in transactions per second. Subsequent TPC C benchmarks yield transactions per minutes (TPC(TPS A, TPC B, TPC C, TPC D)(transaction Processing Performance Council, San Jose, CA, www.tpc.org)) ratings. TPC D is designed for decision support and tests 17 complex queries. Its results are relative numbers based on the size of the database.

TPC(TPS A, TPC B, TPC C, TPC D)(transaction Processing Performance Council, San Jose, CA, www.tpc.org)
Một tô chức đã cống hiến cho các hệ thống xử lý giao tác chuẩn quy chiếu. TPC đo tất cả các hệ thống thực hiện, bao gồm máy tính, hệ điều hành, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và tất cả các thành phần liên quan.
Các chuẩn quy chiếu TPC A và TPC B ban đầu tạo ra các định mức tpsA và tpsB, đo những giao tác trong mỗi giây. Các chuẩn quy chiếu TPC C tiếp theo sinh ra các định mức giao tác trên mỗi phút (TPC(TPS A, TPC B, TPC C, TPC D)(transaction Processing Performance Council, San Jose, CA, www.tpc.org)). TPC D được thiết kế cho sự hỗ trợ giải quyết vấn đề và kiểm tra 17 mẫu vấn tin phức tạp. Những kết quả là các số quan hệ dựa trên size của cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑