TP monitor(Tele Processing monitor or Transaction Processing monitor)

A control program that manages the transfer of data between multiple local and remote terminals and the application programs that serve them. It provides integrity in a distributed environment, ensuring that transactions do not get lost or damaged.
It may also include programs that format the terminal screens and validate the data entered. CICS and BEA TUXEDO are examples of widely used TP monitor(Tele Processing monitor or Transaction Processing monitor)s.

bộ kiểm soát TP(Tele Processing monitor or Transaction Processing monitor)
Một chương trình điều khiển quản lý sự truyền dữ liệu giữa nhiều thiết bị đầu cuối cục bộ và từ xa và các trình ứng dụng phục vụ chúng. Nó cung cấp tính toàn vẹn trong một môi trường phân phối, bảo đảm các giao tác không mất đi hoặc hư hại.
Nó có thể bao gồm các chương trình định dạng các màn hình thiết bị đầu cuối và làm hiệu lực hóa dữ liệu nhập vào. CICS và BEA TUXEDO là các bằng chứng của việc dùng một cách rộng rãi các thiết bị kiểm soát TP.


Published:

PAGE TOP ↑