touchpad

The small touch-sensitive rectangular-shaped area on a laptop computer that can be used to control the cursor position on the screen.

touchpad
Vùng hình chữ nhật nhỏ nhạy xúc cảm trên một máy tính laptop có thể được sử dụng để điều khiển vị trí của điểm nháy trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑