touch sensitive display

A display technology designed with a pressure sensitive panel mounted in front of the screen. You select options by pressing the screen at the appropriate place.
Hewlett Packard championed the touch sensitive display concept in the mid 1980s, but users disliked it. The screen quickly becomes smudged and unreadable.
Touch sensitive displays are currently used for public access information purposes in such settings as muse ums, supermarkets, and airports.

màn hình cảm giác, màn hình sờ
Một công nghệ màn hình được thiết kế bằng một tám nhạy cảm với áp lực gắn trước màn hình; muốn chọn một khả năng tự chọn nào đó, bạn chỉ việc ấn vào điểm thích hợp trên màn hình.
Hãng Hewlett Packard đã bảo vệ cho ý tưởng về màn hình cảm giác từ giữa những năm 1980, nhưng nhiều người không thích nó vì mau hỏng và mau trở thành khó đọc được.
Hiện nay màn hình cảm giác được dùng cho các mục đích truy cập thông tin công cộng ở các nói như bảo tàng, siêu thị hoặc sân bay.


Published:

PAGE TOP ↑