touch screen

A touch sensitive display screen that ues a clear panel over on the screen surface. The panel is a matrix of cells that transmit pressure information to the software.

màn hình tiếp xúc
Một màn hình cảm giác dùng một panel trong trên bề mặt màn hình. Panel là một ,a trên gồm các tế bào truyền tải các thông tin áp suất đến phần mềm.


Published:

PAGE TOP ↑