TOTAL

An early network DBMS from Cincom Systems that ran on a variety of minis and mainframes.

TOTAL
Một mạng đầu tiên DBMS của CincomSystems chạy trên nhiều mini và các mạng máy chủ.


Published:

PAGE TOP ↑