total bypass

By passing local and long distance telephone lines by using satellite communications.

đường vòng tổng cộng
Lập đường vòng các đường dây điện thoại địa phương và đường dài bằng cách dùng các vệ tinh truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑