topdown programming

Top-down programming describes the kind of program where actions at a high level are defined. These definitions are then broken down into elements, which are in turn defined in greater detail.

lập trình từ trên xuống
Lập trình từ trên xuống mô tả loại chương trình trong đó các hoạt động tại một cấp cao được xác định. Sau đó các phần xác định này được phân chia thành các thành phần, lần lượt những thành phần này được xác định với chi tiết cụ thể hơn.


Published:

PAGE TOP ↑