topdown design

A design technique that starts with the highest level of an idea and works its way down to the lowest level of detail.

thiết kế từ trên xuống
Một kỹ thuật thiết kế bắt đầu với mức khái niệm cao nhất và thực hiện theo cách đó dần dần xuống cấp chi tiết thấp nhất.


Published:

PAGE TOP ↑