top-level domain(TLD)

This describes that part of the domain name in the hierarchical naming scheme, the Internet Domain Name Service, that represents the top level. Widely used top level domains include the following examples: .net, .com, .edu, .gov, org..

miền cấp cao
Điều này mô tả phần của trên miền trong so đồ đặt tên phần của trên miền trong so đồ đặt tên phân cấp, dịch vụ tên miền Internet tượng trưng cho miền cấp cao. Các miền cấp cao được sử dụng rộng rãi bao gồm: .net, .com, .edu, .gov, .org.


Published:

PAGE TOP ↑