toolbox,toolkit

A set of software routines that allow a program to be written for and work in a particular environment.
The routines are called by the application program to perform various functions, for example, to display a menu or draw a graphic element.

toolbox,toolkit
Một tập hợp của các thường trình thủ tục phần mềm cho phép một chương trình được viết và làm việc trong một môi trường đặc biệt. Các thường trình thủ tục được gọi là trình ứng dụng để thành lập các chức năng khác nhau, ví dụ,để hiển thị một menu hoặc vẽ một yếu tố đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑