toolbox

This is a box containing icons that represent the commands for an application. The toolbox can be moved or made to disappear.

hộp công cụ
Đây là một hộp chứa các biểu tượng trưng cho các lệnh cho một trình ứng dụng. Hộp công cụ có thể được di chuyển hay được làm cho biến mất.


Published:

PAGE TOP ↑