toolBook

An application development system for Windows from Asymetrix Corporation, Believe, WA,that uses a “page and book” metaphor analogous to HyperCard’s “card and stack”. Its OpenScript language is similar to HyperTalk.

sách công cụ
Một hệ phát triển trình ứng dụng cho Windows từ Asymetrix Corporation, Bellevue, WA dùng một ẩn dụ “trang và sách” tương tự với “thẻ và ngăn xếp” của Hypercard. Ngôn ngữ OpenScript của nó thì tương tự với HyperTalk.


Published:

PAGE TOP ↑