Token Ring

A protocol for local area networks developed by IBM. It works by passing packets of data tokens via each workstation in a network. Token Ringhe workstation cannot transmit until it receives the token; all stations are connected to a hub called a Multi-station Access Unit, through which the whole network can be managed .

Token Ring
Một giao thức cho các mạng cục bộ được phát triển bởi IBM. Nó hoạt động bằng cách truyền các gói mã thông báo dữ liệu qua mỗi trạm làm việc trong một mạng. Token Ringrạm làm việc không thể truyền đến khi nó nhận mã thông báo; tất cả trạm được nối kết với một hub được gọi là bộ phận truy cập đa trạm mà qua đó toàn bộ mạng có thể đượcquản lý.


Published:

PAGE TOP ↑