toggle key

A key that switches back and forth between two modes. See Caps Lock key, Num lock, Scroll Lock key, and toggle.

phím chuyển đổi trạng thái
Một phím dùng để chuyển đổi tới/lui giữa hai chế độ. Xem Caps Lock Key, Num lock, Scroll Lock, and toggle.


Published:

PAGE TOP ↑