TOF(Top Of Form)

The beginning of a physical paper form. To position paper in many printers, the printer is turned offline, the forms are aligned properly and the TOF button is pressed.

TOF(Top Of Form)
Sự bắt đầu của một mẫu giấy vật lý. Đối với vị trí giấy trong nhiều máy in, máy in được chuyển sang ngoại tuyến, các dakng được sắp xếp thẳng hàng và nút TOF được bấm.


Published:

PAGE TOP ↑