TM1(Tables Manager 1)

A multidimensional analysis program for DOS and Windows from TM1 Software, Warren, NJ, that allows data to be viewed in up to eight dimensions. The data is kept in a database, and the formulas are kept in a spreadsheet, which is used as a viewer into the database. TM1 makes it easy to display different slices of the data, and it is designed to import and cross tab large amounts of data.

TM1(Tables Manager 1)
Một chương trình phân tích đa chiều cho hệ điều hành DOS và Windows từ TM1 Software, Warre NJ, cho phép dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu và các công thức được lưu giữ trong một bảng biểu, được dùng như một thiết bị xem trong cơ sở dữ liệu. TM1 làm cho nó dễ dàng hiển thị các mẫu khác nhau của dữ liệu, và nó được thiết kế để nhập vào và chuyển tab băng qua một số lớn dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑