TLI(Transport Level Interface)

A common interface for transport services (layer 4 of the OSI model) that is part of UNIX System V. It provides a common language to a transport protocol, allowing client/server applications to be used in different networking environments. See STREAMS.

TLI(Transport Level Interface)
Một giao diện thông thường cho các thiết bị chuyển tải (lớp 4 của kiểu ÓI) là phần của UNIX System V. Nó cung cấp một ngôn ngữ thông thường một giao thức chuyển tải, cho phép các trình ứng dụng client/server được dùng trong các môi trường nối mạng khác nhau. Xem STREAMS.


Published:

PAGE TOP ↑