Tivoli Enterprise Management

A comprehensive suite of applications from IBM subsidiary Tivoli Systems, Inc., Austin, TX, that provides enterprise wide network and systems management across all platforms from IBM mainframes to desktop PCs.

Sự quản lý kinh doanh Tivoli
Một bộ tổng hợp các trình ứng dụng từ chi nhánh Tivoli Systems, Inc, Austin, TX của IBM cung cấp mạng kinh doanh diện rộng và các mạng máy chủ IBM đến các PC văn phòng.


Published:

PAGE TOP ↑