title bar

In graphical user interfaces such as Microsoft Windows, a bar that stretches across the top of a window, indicating the name of the document displayed in that window. When you activate the window, the title bar is highlighted. See graphical user interface (GUI).

thanh tiêu đề
Trong các giao diện người dùng đồ họa như Microsoft Windows chẳng hạn, đây là một dải kéo ngang trên đỉnh cửa sổ dùng để chỉ ra tên tài liệu được hiển thị trong cửa sổ đó. Khi bạn kích hoạt cửa sổ, thanh tiêu đề được bật sáng. Xem graphical user interface (GUI).


Published:

PAGE TOP ↑